Menu

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató


I. Az adatkezelési tájékoztató célja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet), illetve az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy az Adatkezelőknek megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan előzetes tájékoztatást nyújtsanak, azt tömör, átlátható és érthető formában biztosítsák, illetve, hogy elősegítsék az érintettek jogainak a gyakorlását. Jelen tájékoztató ezt a célt szolgálja. 


II. Az Adatkezelő megnevezése

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő a jelen fejezetben megjelölt jogi személy, Nagy Zsolt György egyén i vállalkozó.

 (a továbbiakban: Adatkezelő).


III. Az Adatkezelő tevékenysége

Az Adatkezelő mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető és közgazdász. Adatkezelő alapvető célja, hogy mentálhigiénés segítő szakemberként, gyászcsoport vezetésével és egyéb önsegítő csoportok vezetésével segítséget nyújtson mindazoknak, akik nehézségeikkel, kérdéseikkel és elakadásaikkal kapcsolatban felkeresik őt és segítséget kérnek tőle.

Az Adatkezelő tevékenységei e cél megvalósítása érdekében a következők:

mentálhigiénés segítő beszélgetés,gyászcsoport vezetés,egyéb önsegítő csoportok vezetése,előadások tartása mentálhigiénés témában,workshopok tartása.


IV. Az adatkezelés célja

Az adatkezelési céltól függően az adatkezelés történhet az Érintett hozzájárulása alapján, szerződés teljesítése céljából illetve jogos érdekből, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése okán.

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés (Hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

Az Adatkezelő a szolgáltatásait igénybevevő személyek (továbbiakban: Érintettek) önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján a következő adatkezeléseket végzi:

 • előadásokon, workshopokon, csoportokon résztvevők azonosítása, nyilvántartása, kapcsolattartás,
 • hírlevél küldés,
 • meghívó küldése rendezvényekre, a résztvevők regisztrálása, a rendezvényértékelése, visszajelzések feldolgozása,
 • honlap üzemeltetése és a szolgáltatások fejlesztése,
 • kapcsolattartás a honlapon keresztül.

Ezen adatkezelések minden esetben az Érintett előzetes, az adatkezelést megelőzően bármilyen módon megadott kifejezett hozzájárulásán alapulnak.


Az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő egyéb személyek adatkezelése (Szerződés teljesítése céljából illetve jogos érdekből történő adatkezelés)

Az Adatkezelővel vevőként, szállítóként, vagy hatósági személyként kapcsolatba kerülők részéről megadásra kerülhetnek kapcsolattartói személyes adatok, melyeket az Adatkezelő kapcsolattartás, szerződés teljesítése, és teljesítésének érvényesítése, illetve egyéb igényérvényesítés céljából, az Érintettek hozzájárulása alapján, az adatokat megadó adattovábbítással kapcsolatos felelőssége mellett, illetve jogos érdekből kezeli, ez utóbbi esetben figyelemmel arra, hogy az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (számlázás, könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.


A honlap látogatásával kapcsolatos tudnivalók

A honlap böngészéséhez az Érintetteknek nem szükséges személyes azonosító adatokat megadni. Az Adatkezelő korlátozott körben gyűjthet olyan személyazonosításra nem alkalmas adatokat, amelyeket egy honlap meglátogatásakor a böngésző tesz elérhetővé. A honlap böngészése során ugyanis a böngésző üzemeltetője által technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák az Érintett IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ilyen naplózott adat az IP-cím, a böngésző típusa és nyelve, a lekérdezés dátuma és időpontja, valamint az Érintett böngészője egyedi azonosítására alkalmas információs csomag (un. cookie, magyarul süti, a továbbiakban: Sütik). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze az Érintett által megadott egyéb adatokkal. Az így nyert technikai adatokhoz a böngésző üzemeltetőjén kívül csak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) fér(nek) hozzá, de azok alapján az Érintett beazonosítására nem kerül sor.

A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra, az Érintettek magatartásának jobb megértéséhez, valamint termékei, megoldásai, szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez használja fel. Az Adatkezelő a Sütik segítségével nem gyűjt személyes adatokat (nevet, e-mail-címet), és a kapott adatokat nem értékesíti.

A honlap látogatásával az Érintett tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapon tett látogatások során a fentiek szerint, személyazonosításra nem alkalmas naplózott adatok kerülnek gyűjtésre, ezen belül Süti(k) kerül(nek) elhelyezésre az Érintett számítógépén (eszközén), amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz.V. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az egyes Érintettek vonatkozásában a jelen fejezetben felsorolt adatokat kezeli.

Gyászcsoportokon, egyéb önsegítő csoportokon, előadásokon, workshopokon, egyéni beszélgetéseken résztvevők esetében az azonosítás és nyilvántartás érdekében:

 • név, születési név,
 • születési hely, idő,
 • lakcím, és számlázási cím,
 • anyja neve,
 • email cím,
 • telefonszám,

Gyászcsoportokon, egyéb önsegítő csoportokon, előadásokon, workshopokon, egyéni beszélgetéseken résztvevők esetében a számlázás és igényérvényesítés érdekében:

 • név,
 • lakcím, és számlázási cím,
 • anyja neve.

Kapcsolattartók, illetve honlapon történő kapcsolattartás esetében:

 • kapcsolattartók neve,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe.

Hírlevél címzettjei és rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelés esetében:

 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,VI. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintettek adatait a következő időtartamban kezeli:

a.   Gyászcsoportokon, egyéb önsegítő csoportokon, előadásokon, workshopokon, egyéni beszélgetéseken esetében a szolgáltatás megkezdésétől, illetve az Érintett jelentkezésétől a Tréning jelentés lezárásáig,

c.    kapcsolattartók esetén a jogviszony, kapcsolat megszűnéséig, vagy a törlési kérelem teljesítéséig,

d.   jogi kötelezettség esetén a jogszabály által előírt időtartamban (könyvviteli és adózási szabályok alapján a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 évig),

e.   hírlevél küldés és rendezvényszervezés esetén a leiratkozásig.

Az Érintettek az adatkezeléssel érintett szolgáltatás teljesítéséig, vagy a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a jogszabályi kötelezettség teljesítéséig nem kérhetik adataik törlését. A teljesítéskor, a szolgáltatási jogviszony megszűnésekor, illetve a törlési kérelem megküldésekor az Adatkezelő a megszűnést illetve kérelem beérkezését követő 15 napon belül törli az Érintett adatait.VII. Adatfeldolgozók, egyéb adatkezelők

Azon személyek, akik az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket nem hoznak, az adatfeldolgozók (a továbbiakban: Adatfeldolgozó), akik az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából végzik. Önálló adatkezelőnek minősülnek ugyanakkor mindazon személyek, akiknek szolgáltatását az Adatkezelő saját szolgáltatásának nyújtásához igénybe veszi, ha a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit e harmadik személy önállóan határozza meg, ezért az ilyen adatkezelések vonatkozásában az egyéb adatkezelők saját adatkezelési rendelkezései irányadók. Az Adatfeldolgozók és egyéb adatkezelők, az adatkezelés célja és jogcíme a jelen fejezetben kerülnek meghatározásra, azzal, hogy Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további Adatfeldolgozót vagy más adatkezelőket vonjon be az adatkezelésbe.

Könyvviteli szolgáltatások nyújtása kapcsán a jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából könyvelési szolgáltatás igénybevétele történik. Az adatok kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan történik.

A hírlevél küldés, jogos érdekből, a mailchimp.com felületszolgáltatáson keresztül történik. A felületszolgáltató adatai: The Rocket Science Group LLC (székhely cím: 675 Ponce de Leon, Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 United States). A felületszolgáltató adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: https://mailchimp.com/legal/privacy/ Adatvédelmi ügyben megkeresést a következő e-mailcímre küldhet: dpo@mailchimp.com

[NVM1] VIII. Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz a következő személyek rendelkeznek hozzáféréssel:

a.      Gyászcsoportok, egyéb önsegítő csoportok, előadások, workshopok, egyéni beszélgetések esetén az Adatkezelő vezetője, alkalmazottja és a szolgáltatásban közreműködő személy,

c.      kapcsolattartók esetén az Adatkezelő vezetője, alkalmazottja és a szolgáltatásban közreműködő személy,

d.     jogi kötelezettség esetén a jogalapot adó jogviszony esetén az Adatkezelő vezetője és a jogszabályi kötelezettség teljesítésében közreműködő személy.IX. Az adatkezelés technikai információi, információ biztonság

Az Adatfeldolgozó kifejezetten úgy állítja fel és tartja fenn belső szervezetét, és olyan szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket hoz, hogy megfeleljen az adatvédelmet érintő követelményeknek, ideértve különösen az alábbiakat:

 • személyes adatok álnevesítése és titkosítása;
 • képesség a feldolgozó rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének biztosítására;
 • képesség a személyes adatok elérhetőségének és az azokhoz való hozzáférésnek időben történő visszaállítására fizikai vagy műszaki incidens esetén;
 • eljárás a feldolgozás biztonságának biztosítására szolgáló műszaki és szervezeti intézkedések hatékonyságának és megfelelőségének rendszeres teszteléséhez, felméréséhez és értékeléséhez.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó minden közreműködőjét gondosan válassza ki, azok titoktartási kötelezettséget vállaljanak (vagy álljanak megfelelő jogszabályi titoktartási kötelezettség alatt) és ismerjék meg a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket. 

Az Adatkezelő a számára átadott minden adathalmazt és adathordozót, valamint az ezekről készült minden másolatot biztos helyen tárolja és gondoskodik arról, hogy azokhoz harmadik fél ne férhessen hozzá.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

• hitelessége és hitelesítése biztosított (hitelesség);

• változatlansága igazolható (adatintegritás);

• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (bizalmasság) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A védelem eszközei a mindenkori technikai fejlettségnek megfelelő műszaki, szervezési, szervezeti, programozási, jogi intézkedések, amelyek a védelem tárgyának a különböző veszélyforrásokból származó kárt okozó hatásokkal, szándékokkal szembeni megóvását elősegítik, illetve biztosítják, és az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.

Az Adatkezelő az adatkezelés során

• megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

• biztosítja a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatok tárolása, kezelése Microsoft irodai alkalmazások és további programok* segítségével történik, melyek hozzáférési jelszavakkal, képernyővédő alkalmazásával kerülnek megvédésre. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az Adatkezelő székhelyén lévő számítástechnikai eszközökön találhatók meg.

Az adatokat tároló eszközök, a szerver és a szerver-kliens közötti kommunikációs csatorna is több szinten védve van az illetéktelen behatolás ellen. Továbbá az eszközöket és a szervert erős tűzfal és a kártékony vírusok ellen telepített szoftverek védik.

Az adatokról az Adatkezelő székhelyén heti rendszerességgel biztonsági mentés készül, melyet az Adatkezelő saját külső adattárolóján tárol.

Az adatokat tartalmazó adattároló eszközök őrzéséről, biztonságos tárolásáról, szükség esetén elzárásáról az adott eszköz használója köteles gondoskodni, az adattároló eszközökről a dokumentumokat kizárólag szükség esetén, adatátadás céljából lehet kinyomtatni, és azokat fokozott gondossággal kell kezelni, kizárólag az arra jogosult számára lehet átadni.

Az adatokat tartalmazó dokumentumok postázása esetén gondoskodni kell a küldemény lezárásáról és megfelelő címzéséről, annak érdekében, hogy illetéktelen kezébe ne juthasson.X. Tájékoztatás az Érintett jogairól


Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)


Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott, kapcsolódó információkhoz hozzájusson. (Rendelet 15. cikk).


A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).


A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

A törléshez való jog részleges is lehet, és egyes adatkezelések vonatkozásában külön is kérhető, például hírlevél küldés és rendezvényszervezés kapcsán (meghívó küldése rendezvényekre, a rendezvényértékelése) a leiratkozással (a továbbiakban: Leiratkozás).

Az ilyen adatkezelések tekintetében megküldött levelek (meghívók) végén elhelyezésre kerül egy link, aminek segítségével a Leiratkozás kezdeményezhető.

A Leiratkozás az adatkezelő és adatfeldolgozó rendszerein történő átvezetése néhány munkanapot igénybe vehet, de a Leiratkozással az adott adatkezelés vonatkozásában az adatok törlésére haladéktalanul sor kerül.


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)


Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. (Rendelet 20. cikk)


A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. (Rendelet 21. cikk)


Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)


Korlátozások

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. (Rendelet 23. cikk)


Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)


A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a jogalkotó által erre a célra kijelölt felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)


A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)


Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)XI. Az Érintett kérelmének előterjesztése, intézkedések a kérelem alapján

Az Érintettek kérelmüket előterjeszthetik

• írásos formában az Adatkezelő címére,

• elektronikus úton az  info@zsoltnagy.net e-mail címre megküldve.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja, az erről szóló tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját és az Érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a jogalkotó által kinevezett hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. A jelen Adatkezelési tájékoztató közzétételének időpontjában a jogalkotó által adatvédelmi ügyekkel kapcsolatosan kinevezett és a hatósági jogorvoslat ügyében eljáró hatóság:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Székhely címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos: 2019. május 06.napjától

Nagy Zsolt György


Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial